Contact partners 02

Your personal contact

We take time for you…

Your personal contact

We take time for you…

Management

Herwig Gußmann

Herwig Gußmann

Managing Partner
(fon) 05 41 – 40 40 – 0
(fax) 05 41 – 40 40 – 330
info@gussmann-vm.de

Bodo Gußmann

Bodo Gußmann

Dipl.-Ing.
Managing Partner
(fon) 05 41 – 40 40 – 0
(fax) 05 41 – 40 40 – 350
info@gussmann-vm.de

Gisbert Sandkühler

Gisbert Sandkühler

Managing Director
Insurance Operations Manager
(fon) 05 41 – 40 40 – 0
(fax) 05 41 – 40 40 – 350
info@gussmann-vm.de

Industry Clients Osnabrück

Golchehra Dariab

Golchehra Dariab

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 281
(fax) 0541 – 4040 – 40281
dariab@gussmann-vm.de

Silke Esch

Silke Esch

Junior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 283
(fax) 0541 – 4040 – 40283
esch@gussmann-vm.de

Erika Fetter

Erika Fetter

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 284
(fax) 0541 – 4040 – 40284
fetter@gussmann-vm.de

Carmen Gutsche

Carmen Gutsche

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 262
(fax) 0541 – 4040 – 40262
gutsche@gussmann-vm.de

Julija Gress

Julija Gress

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 285
(fax) 0541 – 4040 – 40285
gress@gussmann-vm.de

Rouven Leonard

Rouven Leonard

Authorised Representative
Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 344
(fax) 0541 – 4040 – 40344
leonard@gussmann-vm.de

Kathrin Meyer

Kathrin Meyer

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 263
(fax) 0541 – 4040 – 40263
k.meyer@gussmann-vm.de

Ralf Meyran

Ralf Meyran

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 291
(fax) 0541 – 4040 – 40291
meyran@gussmann-vm.de

Karin Nilsson

Karin Nilsson

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 373
(fax) 0541 – 4040 – 40373
nilsson@gussmann-vm.de

Petra Probst

Petra Probst

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 231
(fax) 0541 – 4040 – 40231
probst@gussmann-vm.de

Andreas Schöntag

Andreas Schöntag

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 222
(fax) 0541 – 4040 – 40222
schoentag@gussmann-vm.de

Anna Siemens

Anna Siemens

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 343
(fax) 0541 – 4040 – 40343
siemens@gussmann-vm.de

Silvia Stammermann

Silvia Stammermann

Junior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 342
(fax) 0541 – 4040 – 40342
stammermann@gussmann-vm.de

Nicole Stein

Nicole Stein

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 342
(fax) 0541 – 4040 – 40342
stein@gussmann-vm.de

Anke Tröger

Anke Tröger

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 261
(fax) 0541 – 4040 – 40261
troeger@gussmann-vm.de

Trade Clients Osnabrück

Jörg Holtgrefe

Jörg Holtgrefe

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 322
(fax) 0541 – 4040 – 40322
holtgrefe@gussmann-vm.de

Nils Licher

Nils Licher

Junior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 291
(fax) 0541 – 4040 – 40291
licher@gussmann-vm.de

Oliver Schneider

Oliver Schneider

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 384
(fax) 0541 – 4040 – 40384
schneider@gussmann-vm.de

Carsten Stegemann

Carsten Stegemann

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 232
(fax) 0541 – 4040 – 40232
stegemann@gussmann-vm.de

Natalia Wernner

Natalia Wernner

Junior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 341
(fax) 0541 – 4040 – 40341
wernner@gussmann-vm.de

Private Clients Osnabrück

Wolf Gußmann

Wolf Gußmann

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 282
(fax) 0541 – 4040 – 40282
w.gussmann@gussmann-vm.de

Stefanie Essert

Stefanie Essert

Trainee
(fon) 0541 – 4040 – 293
(fax) 0541 – 4040 – 40293
essert@gussmann-vm.de

Christina Kohkemper

Christina Kohkemper

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 287
(fax) 0541 – 4040 – 40287
kohkemper@gussmann-vm.de

Kevin Veerkamp

Kevin Veerkamp

Trainee
(fon) 0541 – 4040 – 297
(fax) 0541 – 4040 – 40297
veerkamp@gussmann-vm.de

Léon Pascal Dalko

Léon Pascal Dalko

Trainee
(fon) 0541 – 4040 – 264
(fax) 0541 – 4040 – 40264
dalko@gussmann-vm.de

Tom Sieckmann

Tom Sieckmann

Trainee
(fon) 0541 – 4040 – 273
(fax) 0541 – 4040 – 40273
sieckmann@gussmann-vm.de

Pension Management Osnabrück

Ursula Drews

Ursula Drews

Junior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 371
(fax) 0541 – 4040 – 40371
drews@gussmann-vm.de

Carina Doll

Carina Doll

Senior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 372
(fax) 0541 – 4040 – 40372
doll@gussmann-vm.de

Accounting and Administration

Helga Benedde

Helga Benedde

Junior Insurance Broker,
Authorised Representative
(fon) 0541 – 4040 – 362
(fax) 0541 – 4040 – 40362
benedde@gussmann-vm.de

Kathrin Röttger

Kathrin Röttger

Accounting Staff
(fon) 0541 – 4040 – 361
(fax) 0541 – 4040 – 40361
roettger@gussmann-vm.de

Angelika Strunk

Angelika Strunk

Office Administrator
(fon) 0541 – 4040 – 242
(fax) 0541 – 4040 – 40242
strunk@gussmann-vm.de

Miriam Schmidt

Miriam Schmidt

Junior Insurance Broker
(fon) 0541 – 4040 – 272
(fax) 0541 – 4040 – 40272
schmidt@gussmann-vm.de

Heike Peter

Heike Peter

Graduate Accounting staff
(fon) 0541 – 4040 – 363
(fax) 0541 – 4040 – 40363
peter@gussmann-vm.de

Team Leipzig

Andreas Hälsig

Andreas Hälsig

Authorised Representative
Business Graduate (FH)
(fon) 0341 – 14085 – 14
(fax) 0541 – 404040-014
haelsig@gussmann-vm.de

Aileen Kössling

Aileen Kössling

Senior Insurance Broker
(fon) 0341 – 140 85 – 11
(fax) 0541 – 404040-011
eisfeld@gussmann-vm.de

Karen Elbing

Karen Elbing

Senior Insurance Broker
(fon) 03 41 – 140 85 – 13
(fax) 0541 – 404040-013
elbing@gussmann-vm.de

Dustin Franke

Dustin Franke

Master of Science
Senior Insurance Broker
(fon) 03 41 – 140 85 – 12
(fax) 0541 – 404040-012
franke@gussmann-vm.de